Näringsliv

Kravprofil och projekt

När det kommer till projekt och analyser är det viktigt att man känner till vad det är man vill uppnå och hur man skall gå tillväga för att projektet skall leda dit man vill. För att detta skall vara möjligt behöver man känna till vilka riktlinjer som finns och hur man skall arbeta. När man får problem i dessa områden handlar det inte sällan om att det förekommer oklarheter i fråga om de krav som ställts upp och det är här det blir intressant att jobba med sin kravprofil för resultat.

Vad är REQB?

REQB är en förkortning för Requirements engineering qualification board, och innebär egentligen en slags internationellt gångbar standard för kravhantering. Detta är förvisso en mycket förenklad utläggning om vad reqb är och vilka fördelar man har av att vara certifierad inom reqb, men den som är intresserad av att djupare sätta sig in i reqb kan enkelt hitta bra information om detta. Flera olika yrkeskategorier kan ha nytta av reqb, men i första hand efterfrågas certifikat inom reqb när man talar om IT-projekt och analysuppdrag. Någon i det projekt man driver behöver ha tillräcklig kompetens för att på ett tydligt och väl definierat sätt omvandla de behov som en verksamhet av något slag kan tänkas ha, till systemlösningar.

Tidigare har det inte funnits någon egentlig benämning för denna typ av uppgifter men för några år sedan utvecklades reqb i ett försök att fastlägga internationell standard vilket man hittills haft stor nytta av i flera olika sammanhang och företag. Har man inte klart för sig vad kravhantering är eller hur man skall avgränsa och definiera olika behov, är det lätt att projektet hindras av missförstånd gällande vad man egentligen skall utveckla och hur det skall gå till. Detta kan man förhindra genom att anlita en konsult som har kunskap i reqb och hur man bedriver uppgiften.